Αλλάζουν όλα με τους μάνατζερ – Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Η FIFA με απόφασή της άλλαξε δια παντός από την 1η Απριλίου του 2015 τα όσα ίσχυαν μέχρι τώρα στο χώρο των μάνατζερ (των «διαμεσολαβητών μεταγραφών» των αθλητών).

Τις ριζικές αλλαγές στον τομέα των μεταγραφών και όλων όσων σχετίζονται με αυτές (ατζέντηδες, ποδοσφαιριστές, πρόεδροι ομάδων κλπ) θα θεσπίσει η ΕΠΟ σε πλήρη συμμόρφωση με τη FIFA, με την εκπόνηση Κανονισμού, ο οποίος θα εγκριθεί τον Μάιο, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της.

Το προγενέστερο σύστημα χορήγησης αδειών μάνατζερ καταργείται και όλες ανεξαιρέτως οι άδειες που εκδόθηκαν από την Ε.Π.Ο. παύουν να είναι έγκυρες και πρέπει να επιστραφούν σε αυτήν.

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα μπορεί να εγγράφεται στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών της Ε.Π.Ο. με τις προϋποθέσεις που θα δείτε παρακάτω.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους διαμεσολαβητές μετεγγραφών, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

«Την 1/4/2015 τέθηκε σε ισχύ από τη FIFA ο νέος Κανονισμός περί Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές, με τους ειδικούς όρους, προβλέψεις, προϋποθέσεις και παραρτήματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η Ε.Π.Ο. σε πλήρη συμμόρφωση με τον ανωτέρω Κανονισμό, θα εκπονήσει τον αντίστοιχο δικό της, ο οποίος θα ρυθμίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με τους διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο και θα τον φέρει προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της, που θα λάβει χώρα τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Το προγενέστερο σύστημα χορήγησης αδειών διαμεσολαβητών καταργείται αυτόματα, ενώ όλες ανεξαιρέτως οι άδειες που εκδόθηκαν από την Ε.Π.Ο. παύουν να είναι έγκυρες και πρέπει να επιστραφούν σε αυτήν.

Στο εξής, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα μπορεί να εγγράφεται στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών της Ε.Π.Ο. αφού προηγουμένως προσκομίσει:

Προκειμένου περί Φυσικού Προσώπου

1)   Δήλωση Διαμεσολαβητή

2)   Παράβολο εγγραφής ύψους 2.000 ευρώ

3)   Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε πτώχευση

4)   Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση

5)   Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ποινικά κωλύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ του Καταστατικού της ΕΠΟ.

6)   Φωτοτυπία διαβατηρίου ή  αστυνομικής ταυτότητας

Προκειμένου περί Νομικού Προσώπου

1)   Δήλωση Διαμεσολαβητή

2)   Παράβολο εγγραφής ύψους 2.000 ευρώ

3)   Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε πτώχευση

4)   Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση

5)   Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών

6)   Καταστατικά σύστασης- εκπροσώπησης

7)   Αποσπάσματα Ποινικών Μητρώων νομίμων εκπροσώπων, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ποινικά κωλύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ του Καταστατικού της ΕΠΟ.

8)   Φωτοτυπία διαβατηρίων ή αστυνομικών ταυτοτήτων νομίμων εκπροσώπων

Κάθε νέο συμβόλαιο εκπροσώπησης που θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. από εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή εξάλλου, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από παράβολο κατάθεσης συμβολαίου εκπροσώπησης ύψους 500 ευρώ».

Σχόλια