Εγκρίθηκε από την ΕΠΟ, ο νέος Κανονισμός της συνεργασίας, με τους Μάνατζερ (διαμεσολαβητές)

Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο Κανονισμός συνεργασίας με τους διαμεσολαβητές μεταγραφών τους γνωστούς μας μάνατζερ ή ατζέντηδες παικτών και ομάδων.

Αυτός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ σε εφαρμογή των άρθρων 2 και 35 του Καταστατικού της ομοσπονδίας.

H πρώτη ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Την 1/4/2015 τέθηκε σε ισχύ από τη FIFA ο νέος Κανονισμός περί Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές, με τους ειδικούς όρους, προβλέψεις, προϋποθέσεις και παραρτήματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η Ε.Π.Ο. σε πλήρη συμμόρφωση με τον ανωτέρω Κανονισμό, θα εκπονήσει τον αντίστοιχο δικό της, ο οποίος θα ρυθμίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με τους διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο και θα τον φέρει προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της, που θα λάβει χώρα τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Το προγενέστερο σύστημα χορήγησης αδειών διαμεσολαβητών καταργείται αυτόματα, ενώ όλες ανεξαιρέτως οι άδειες που εκδόθηκαν από την Ε.Π.Ο. παύουν να είναι έγκυρες και πρέπει να επιστραφούν σε αυτήν.

Στο εξής, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα μπορεί να εγγράφεται στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών της Ε.Π.Ο. αφού προηγουμένως προσκομίσει:

Προκειμένου περί Φυσικού Προσώπου

1)   Δήλωση Διαμεσολαβητή

2)   Παράβολο εγγραφής ύψους 2.000 ευρώ

3)   Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε πτώχευση

4)   Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση

5)   Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ποινικά κωλύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ του Καταστατικού της ΕΠΟ.

6)   Φωτοτυπία διαβατηρίου ή  αστυνομικής ταυτότητας

Προκειμένου περί Νομικού Προσώπου

1)   Δήλωση Διαμεσολαβητή

2)   Παράβολο εγγραφής ύψους 2.000 ευρώ

3)   Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε πτώχευση

4)   Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση

5)   Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών

6)   Καταστατικά σύστασης- εκπροσώπησης

7)   Αποσπάσματα Ποινικών Μητρώων νομίμων εκπροσώπων, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ποινικά κωλύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ του Καταστατικού της ΕΠΟ.

8)   Φωτοτυπία διαβατηρίων ή αστυνομικών ταυτοτήτων νομίμων εκπροσώπων

Κάθε νέο συμβόλαιο εκπροσώπησης που θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. από εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή εξάλλου, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από παράβολο κατάθεσης συμβολαίου εκπροσώπησης ύψους 500 ευρώ».

 

Αναλυτικά ο εγκριθείς κανονισμός της ΕΠΟ, για τους μάνατζερ:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

ΜΑΙΟΣ 2015

Προοίµιο/Ορισµοί

Ο παρών κανονισµός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. σε εφαρµογή των άρθρων 2 και 35 του Καταστατικού και περιλαµβάνει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ιαµεσολαβητών Ποδοσφαιριστών και Οµάδων, τις υποχρεώσεις των ίδιων και τις αντίστοιχες των οµάδων και των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, καθώς, επίσης, τις υποχρεώσεις τους προς την Ε.Π.Ο. και τις υπερεθνικές ποδοσφαιρικές αρχές (F.I.F.A. – U.E.F.A.)

Ορισµός της έννοιας διαµεσολαβητής

Πρόκειται για ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, έναντι αµοιβής ή δωρεάν, εκπροσωπεί ποδοσφαιριστές και/ή οµάδες σε διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την σύναψη μιας σύµβασης εργασίας ή που εκπροσωπεί οµάδες σε διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την σύναψη µιας σύµβασης µετεγγραφής.

Σηµειώσεις:

α) Όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ισχύουν και για τα δύο φύλα όπως επίσης και για νοµικά πρόσωπα.

β) Οποιοσδήποτε όρος που εµφανίζεται στον ενικό αριθµό, ισχύει και στον πληθυντικό αριθµό και αντίστροφα.

γ)Όπου αναφέρεται ο όρος οµάδα, εννοείται το αντίστοιχο νοµικό πρόσωπο.

Άρθρο 1: Σκοπός

1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθµίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησης των υπηρεσιών ενός διαµεσολαβητή από ποδοσφαιριστές και οµάδες µε σκοπό:

α) την σύναψη µίας σύµβασης εργασίας µεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και µιας οµάδας, ή

β) την σύναψη µιας σύµβασης µετεγγραφής µεταξύ δυο οµάδων.

2. Ο παρών Κανονισµός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των σχετικών συµβάσεων εργασίας ή/ και µετεγγραφής.

Άρθρο 2: Γενικές αρχές

1.Οι ποδοσφαιριστές και οι οµάδες έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες διαµεσολαβητών όταν συνάπτουν µία σύµβαση εργασίας και/ή µια σύµβαση µετεγγραφής.

2.Κατά την διαδικασία επιλογής και χρήσης διαµεσολαβητών, οι ποδοσφαιριστές και οι οµάδες οφείλουν να ενεργούν µε δέουσα επιµέλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος δέουσα επιµέλεια σηµαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές και οι οµάδες θα χρησιµοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι διαµεσολαβητές θα υπογράφουν την σχετική ∆ήλωση ∆ιαµεσολαβητή και την Σύµβαση εκπροσώπησης που συνάπτεται µεταξύ των µερών.

3.Κάθε φορά που κάποιος διαµεσολαβητής εµπλέκεται σε µια συναλλαγή, θα εγγράφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 3 κατωτέρω.

4.Η χρησιµοποίηση µέλους διοικητικού συµβουλίου σωµατείου µέλους της ΕΠΟ, µέλους επιτροπής, διαιτητή και/ή βοηθού διαιτητή, προπονητή, εκπαιδευτή και κάθε άλλου προσώπου που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέµατα στη FIFA, σε συνοµοσπονδία, οµοσπονδία µέλος της FIFA, σωµατείο ή άλλη νοµική οντότητα που είναι µέλος της ΕΠΟ και σύµφωνα µε τα υπό σηµείο 11 του Τµήµατος των Ορισµών του Καταστατικού της FIFA οριζόµενα εν γένει, απαγορεύεται.

Άρθρο 3: Εγγραφή διαµεσολαβητών

1.Για λόγους διαφάνειας, η ΕΠΟ ιδρύει και εφαρµόζει δια του παρόντος σύστηµα εγγραφής διαµεσολαβητών, το οποίο θα δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 6 κατωτέρω.

Οι διαµεσολαβητές είναι υποχρεωµένοι να εγγράφονται στο οικείο σύστηµα εγγραφής κάθε φορά που εµπλέκονται ατοµικά σε µια συγκεκριµένη συναλλαγή (πρβλ. παραγράφους 2 και 3 κατωτέρω).

2.Στο πλαίσιο εφαρµογής του προαναφερθέντος συστήµατος εγγραφής, οι οµάδες και οι ποδοσφαιριστές που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΕΠΟ τουλάχιστον την ∆ήλωση ∆ιαµεσολαβητή, όπως προβλέπεται στα Παραρτήµατα 1 και 2 του παρόντος Κανονισµού. Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και/ή στοιχεία.

3.Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, κάθε ποδοσφαιριστής, ο οποίος χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή στο πλαίσιο της παραγράφου 1α του Άρθρου 1 ανωτέρω, οφείλει να υποβάλλει στην ΕΠΟ, τουλάχιστον την ∆ήλωση ∆ιαµεσολαβητή και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτήσει η ΕΠΟ.

Σε περίπτωση επαναδιαπραγµάτευσης µίας σύµβασης εργασίας, κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή, οφείλει να υποβάλλει επίσης στην ΕΠΟ τα ανωτέρω έγγραφα.

4.Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, κάθε οµάδα η οποία χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή στο πλαίσιο της παραγράφου 1β του Άρθρου 1 ανωτέρω, οφείλει να υποβάλλει στην ΕΠΟ, τουλάχιστον την ∆ήλωση ∆ιαµεσολαβητή και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτήσει η ΕΠΟ.

Εφόσον η αποδεσµεύουσα οµάδα χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή, αυτή η οµάδα οφείλει επίσης να υποβάλλει ένα αντίγραφο της ∆ήλωσης ∆ιαµεσολάβησης στην ΕΠΟ.

5.Η προαναφερθείσα υποβολή από ποδοσφαιριστές και οµάδες πρέπει να πραγµατοποιείται κάθε φορά που υπάρχει οποιαδήποτε δραστηριότητα υπό την έννοια της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του παρόντος Κανονισµού.

Άρθρο 4: Απαιτήσεις εγγραφής

1.Πρόσθετα στα στοιχεία που παρέχονται προς την ΕΠΟ από τον ποδοσφαιριστή ή την οµάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 3 ανωτέρω, και πριν να εγγραφεί ο οικείος διαµεσολαβητής, η ΕΠΟ θα πρέπει τουλάχιστον να ικανοποιηθεί σε ότι αφορά στην άµεµπτη υπόληψη του εµπλεκόµενου διαµεσολαβητή.

2.Εφόσον ο οικείος διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, η ΕΠΟ, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταχώριση της συναλλαγής, θα πρέπει επίσης να ικανοποιηθεί σε ότι αφορά στην άµεµπτη υπόληψη των προσώπων που εκπροσωπούν το νοµικό πρόσωπο στο πλαίσιο της οικείας συναλλαγής.

3.Η ΕΠΟ θα πρέπει επίσης να ικανοποιηθεί ως προς το ότι κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του, ο διαµεσολαβητής που προσλήφθηκε από µια οµάδα και/ή έναν ποδοσφαιριστή, δεν έχει καµία συµβατική σχέση µε λίγκες, οµοσπονδίες, συνοµοσπονδίες ή την FIFA η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συµφερόντων.

Ο διαµεσολαβητής δεν επιτρέπεται να αφήνει να εννοηθεί, εµµέσως ή αµέσως, ότι υφίσταται τέτοια συµβατική σχέση µε λίγκες, οµοσπονδίες, συνοµοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση µε τις δραστηριότητές του.

4.Θεωρείται ότι Η ΕΠΟ έχει συµµορφωθεί µε τις υπό παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου ανωτέρω προβλεπόµενες υποχρεώσεις της, εφόσον έχει λάβει από τον οικείο διαµεσολαβητή µια νόµιµα υπογεγραµµένη ∆ήλωση ∆ιαµεσολάβησης όπως προβλέπεται στα Παραρτήµατα 1 και 2 του παρόντος Κανονισµού.

5.Η σύµβαση εκπροσώπησης που συνάπτει ένας διαµεσολαβητής µε έναν ποδοσφαιριστή και/ή µια οµάδα (πρβλ. Άρθρο 5 κατωτέρω) πρέπει να κατατίθεται στην ΕΠΟ κατά την εγγραφή του διαµεσολαβητή.

Άρθρο 5: Σύµβαση εκπροσώπησης

1.Για λόγους σαφήνειας, οι οµάδες και οι ποδοσφαιριστές θα προσδιορίζουν στην οικεία σύµβαση εκπροσώπησης την φύση της νοµικής σχέσης που έχουν µε τους διαµεσολαβητές τους, για παράδειγµα, το εάν οι δραστηριότητες του διαµεσολαβητή παρέχονται στα πλαίσια µιας υπηρεσίας, ή της παροχής συµβουλών στο πλαίσιο της εφαρµογής της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του παρόντος Κανονισµού, ή µίας θέσης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής σχέσης.

2.Τα κύρια σηµεία της νοµικής σχέσης, η οποία δηµιουργείται µεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και/ή µιας οµάδας και ενός διαµεσολαβητή, θα αποτυπώνονται εγγράφως πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων του διαµεσολαβητή.

Η σύµβαση εκπροσώπησης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα ελάχιστα στοιχεία: τα ονοµατεπώνυµα των µερών, το εύρος εφαρµογής των δραστηριοτήτων, την διάρκεια της νοµικής σχέσης, την αποζηµίωση που καταβάλλεται προς τον διαµεσολαβητή, τους γενικούς όρους πληρωµής, την ηµεροµηνία της σύµβασης, τις πρόνοιες καταγγελίας και τις υπογραφές των µερών.

Εφόσον ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, η σύµβαση εκπροσώπησης πρέπει να υπογράφεται επίσης από τον ή τους νόµιµους κηδεµόνες, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο της χώρας της κατοικίας του ποδοσφαιριστή.

Άρθρο 6: Γνωστοποίηση και δηµοσίευση

1.Οι ποδοσφαιριστές και/ή οι οµάδες οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΠΟ (πρβλ. Άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3) τα πλήρη στοιχεία και κάθε άλλη συµφωνηµένη αµοιβή ή πληρωµή οποιασδήποτε φύσης οπωσδήποτε, την οποία έχουν ήδη πραγµατοποιήσει ή πρόκειται να πραγµατοποιήσουν προς έναν διαµεσολαβητή.

Πρόσθετα, οι ποδοσφαιριστές και/ή οι οµάδες, µετά από αίτηση οφείλουν, µε εξαίρεση την σύµβαση εκπροσώπησης, της οποίας η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το Άρθρο 4 παράγραφος 5 ανωτέρω, να γνωστοποιούν στα αρµόδια όργανα των λιγκών (ενώσεων), οµοσπονδιών, συνοµοσπονδιών και της FIFA, όλες τις συµβάσεις, συµφωνίες και αρχεία µε διαµεσολαβητές που συνδέονται µε τις δραστηριότητες των διατάξεων του παρόντος, για τον σκοπό των από αυτά διεξαγόµενων ερευνών.

Οι ποδοσφαιριστές και/ή οι οµάδες οφείλουν ειδικότερα να συνάπτουν ειδικές συµφωνίες µε διαµεσολαβητές προκειµένου να διασφαλίσουν ότι δεν υφίστανται κωλύµατα στην γνωστοποίηση των προαναφερθέντων στοιχείων και εγγράφων.

2.Όλες οι προαναφερθείσες συµβάσεις θα επισυνάπτονται στην σύµβαση µετεγγραφής ή την σύµβαση εργασίας, ανάλογα µε την περίπτωση, για τον σκοπό της εγγραφής του ποδοσφαιριστή. Οι οµάδες ή οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κάθε σύµβαση µετεγγραφής ή σύµβαση εργασίας που συνάπτεται µε την συνδροµή των υπηρεσιών ενός διαµεσολαβητή, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την υπογραφή αυτού του διαµεσολαβητή.

Σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής και/ή οµάδα δεν χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή στις διαπραγµατεύσεις, τα συναφή έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της οικείας συναλλαγής θα περιέχουν ειδική µνεία του γεγονότος αυτού.

3.Η ΕΠΟ θα δηµοσιοποιεί στο τέλος του Μαρτίου κάθε ηµερολογιακού έτους, στον επίσηµο διαδικτυακό της τόπο, τα ονοµατεπώνυµα όλων των διαµεσολαβητών που έχει εγγράψει, όπως επίσης και τις µεµονωµένες συναλλαγές στις οποίες ενεπλάκησαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο.

Επιπροσθέτως Η ΕΠΟ θα δηµοσιεύει το συνολικό ποσόν όλων των αµοιβών ή πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν προς διαµεσολαβητές από τους εγγεγραµµένους ποδοσφαιριστές τους και από τις οµάδες που υπάγονται σε αυτήν.

Τα ποσά που θα δηµοσιεύονται αποτελούν το ενοποιηµένο συνολικό ποσόν για όλους τους ποδοσφαιριστές και το ενοποιηµένο συνολικό ποσόν των µεµονωµένων οµάδων.

4. Η ΕΠΟ µπορεί επίσης να διαθέτει προς τους εγγεγραµµένους ποδοσφαιριστές της και τις οµάδες που υπάγονται σε αυτή κάθε στοιχείο που αφορά στις συναλλαγές, οι οποίες βρέθηκε ότι παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, και είναι συναφές µε τις σχετικές παραβιάσεις.

Άρθρο 7: Πληρωµές προς διαµεσολαβητές

1.Το ποσόν της αµοιβής που καταβάλλεται προς έναν διαµεσολαβητή, ο οποίος έχει χρησιµοποιηθεί προκειµένου να ενεργήσει εκ µέρους ενός ποδοσφαιριστή, θα υπολογίζεται βάσει του ακαθάριστου εισοδήµατος αυτού του ποδοσφαιριστή που προκύπτει από την οικεία σύµβαση εργασίας και για την συνολική διάρκεια αυτής.

2.Οι οµάδες που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή θα τον αποζηµιώνουν µε πληρωµή ενός εφάπαξ ποσού που συµφωνείται πριν από την σύναψη της οικείας σύµβασης. Εφόσον συµφωνηθεί, η πληρωµή αυτή µπορεί να καταβάλλεται σε δόσεις.

3. Οι πληρωµές προς τους διαµεσολαβητές για τις υπηρεσίες τους, καθορίζονται ως ακολούθως:

α)Το συνολικό ποσόν της αµοιβής ανά σύµβαση που καταβάλλεται προς έναν διαµεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιµοποιηθεί προκειµένου να ενεργήσει εκ µέρους ενός ποδοσφαιριστή, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) του βασικού ακαθάριστου εισοδήµατος αυτού του ποδοσφαιριστή που προκύπτει από την οικεία σύµβαση εργασίας και για την συνολική διάρκεια αυτής.

β)Το συνολικό ποσόν της αµοιβής ανά σύµβαση που καταβάλλεται προς έναν διαµεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιµοποιηθεί προκειµένου να ενεργήσει εκ µέρους µίας οµάδας ώστε να συναφθεί µία σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) του βασικού ακαθάριστου εισοδήµατος αυτού του ποδοσφαιριστή για την οικεία σύµβαση εργασίας και για την συνολική διάρκεια αυτής.

γ)Το συνολικό ποσόν της αµοιβής ανά σύµβαση που καταβάλλεται προς έναν διαµεσολαβητή ο οποίος έχει χρησιµοποιηθεί προκειµένου να ενεργήσει εκ µέρους µιας οµάδας ώστε να συναφθεί µια σύµβαση µετεγγραφής, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της µετεγγραφής σε σχέση µε την οικεία µετεγγραφή του ποδοσφαιριστή.

4.Οι οµάδες οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από µια οµάδα προς µια άλλη σε σχέση µε µια µετεγγραφή, όπως η αποζηµίωση µετεγγραφής, η αποζηµίωση κατάρτισης ή οι συνεισφορές αλληλεγγύης, δεν καταβάλλονται σε διαµεσολαβητές και ότι η πληρωµή δεν πραγµατοποιείται από διαµεσολαβητές.

Αυτό συµπεριλαµβάνει, µη περιοριστικά, την κατοχή οποιουδήποτε µεριδίου σε οποιαδήποτε αποζηµίωση µετεγγραφής ή µελλοντικής αξίας µετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή. Επίσης, απαγορεύεται η εκχώρηση αξιώσεων.

5.Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 7 και του Άρθρου 8 κατωτέρω, κάθε πληρωµή για τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή θα καταβάλλεται αποκλειστικά από τον πελάτη του διαµεσολαβητή προς τον διαµεσολαβητή.

6.Μετά την ολοκλήρωση της οικείας σύµβασης και µετά από συµφωνία της οµάδας, ο ποδοσφαιριστής µπορεί να δώσει την γραπτή του συγκατάθεση προκειµένου η οµάδα να πληρώσει τον διαµεσολαβητή εκ µέρους του.

Η πληρωµή η οποία πραγµατοποιείται εκ µέρους του ποδοσφαιριστή θα εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής που συµφωνήθηκαν µεταξύ του ποδοσφαιριστή και του διαµεσολαβητή.

7. Μέλη διοικητικού συµβουλίου σωµατείου µέλους της ΕΠΟ, µέλη επιτροπής, διαιτητής και/ή βοηθός διαιτητή, προπονητής, εκπαιδευτής και κάθε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέµατα στη FIFA, σε συνοµοσπονδία, οµοσπονδία- µέλος της FIFA, σωµατείο ή άλλη νοµική οντότητα που είναι µέλος της ΕΠΟ και σύµφωνα µε τα υπό σηµείο 11 του Τµήµατος των Ορισµών του Καταστατικού της FIFA οριζόµενα εν γένει, απαγορεύεται να δεχθούν οποιαδήποτε πληρωµή από κάποιον διαµεσολαβητή είτε του συνόλου είτε µέρους της αµοιβής που καταβλήθηκε σε αυτόν τον διαµεσολαβητή σε µια συναλλαγή.www.football-academies.gr

Οποιοσδήποτε εξ΄ αυτών παραβιάσει την ως άνω διάταξη θα τιµωρείται µε πειθαρχική ποινή.

8.Οι ποδοσφαιριστές και/ή οι οµάδες που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή κατά την διαπραγµάτευση µίας σύµβασης εργασίας και/ή µιας σύµβασης µετεγγραφής, απαγορεύεται να πραγµατοποιήσουν οποιαδήποτε πληρωµή σε αυτόν τον διαµεσολαβητή εάν ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος.

Άρθρο 8: Σύγκρουση συµφερόντων

Πριν από την χρησιµοποίηση των υπηρεσιών ενός διαµεσολαβητή, οι ποδοσφαιριστές και/ή οι οµάδες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται καµία σύγκρουση συµφερόντων ούτε ενδέχεται να υπάρξει είτε για τους ποδοσφαιριστές και/ή τις οµάδες είτε για τον διαµεσολαβητή.

2.Καµία σύγκρουση συµφερόντων δεν θα θεωρείται ότι υφίσταται εφόσον ο διαµεσολαβητής γνωστοποιήσει εγγράφως οποιαδήποτε υφιστάµενη ή ενδεχόµενη σύγκρουση συµφερόντων που µπορεί να υπάρχει µε ένα από τα άλλα µέρη που εµπλέκονται στο θέµα, σε σχέση µε µια σύµβαση εγγραφής, σύµβαση µετεγγραφής, σύµβαση εκπροσώπησης ή κοινά συµφέροντα, και εφόσον λάβει την ρητή έγγραφη συγκατάθεση όλων των υπολοίπων εµπλεκοµένων µερών πριν από την έναρξη των σχετικών διαπραγµατεύσεων.

3.Εφόσον ένας ποδοσφαιριστής και µια οµάδα επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός διαµεσολαβητή µέσα στο πλαίσιο της ίδιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 ανωτέρω, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής και η οµάδα θα δίδουν την ρητή γραπτή τους συγκατάθεση πριν από την έναρξη των σχετικών διαπραγµατεύσεων, και θα βεβαιώνουν εγγράφως ποιο µέρος (ο ποδοσφαιριστής και/ή η οµάδα) θα αποζηµιώσει τον διαµεσολαβητή. www.football-academies.gr

Τα µέρη θα πληροφορούν εγγράφως την ΕΠΟ σχετικά µε οποιαδήποτε τέτοια συµφωνία και θα υποβάλλουν αντίστοιχα όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα στοιχεία που απαιτούνται στα πλαίσια της διαδικασίας εγγραφής (πρβλ. Άρθρο 3 και 4 ανωτέρω).

Άρθρο 9: Κυρώσεις

1.Η ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για την επιβολή ποινών σε οποιοδήποτε µέρος που υπάγεται στην δικαιοδοσία της και παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, το Καταστατικό ή τους Κανονισµούς της.

2.Η ΕΠΟ υποχρεούται να δηµοσιοποιεί και να ενηµερώνει την FIFA σχετικά µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, η οποία επιβλήθηκε εις βάρος οποιουδήποτε διαµεσολαβητή. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εν συνεχεία θα αποφασίζει την επέκταση της ποινής, ήτοι εάν η ποινή θα έχει παγκόσµια ισχύ, σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA.

Άρθρο 10: Έλεγχος Εφαρµογής Κανονισµών

1.Η FIFA θα εποπτεύει την σωστή υλοποίηση αυτών των ελάχιστων προτύπων/ απαιτήσεων από την ΕΠΟ και µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα εφόσον η τελευταία δεν συµµορφώνεται µε αυτές τις αρχές.

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA είναι αρµόδια για να αντιµετωπίζει αυτά τα θέµατα σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA.

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών Κανονισµός υπερισχύει των προηγούµενων Κανονισµών ∆ιαµεσολαβητών Μετεγγραφών Ποδοσφαίρου της Ελληνική Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας.

2. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισµού, το προηγούµενο σύστηµα αδειοδότησης παύει αυτόµατα να ισχύει. Όλες οι υφιστάµενες άδειες που δόθηκαν µε το σύστηµα αυτό ακυρώνονται άµεσα και οι κάτοχοί τους είναι υποχρεωµένοι να τις επιστρέψουν στην ΕΠΟ.

3. Οι αποφάσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του Κανονισµού και ισχύουν από την ηµέρα που εγκρίθηκαν και εκδόθηκαν

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                     Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ                                     ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

∆ήλωση ∆ιαµεσολαβητή για Φυσικά Πρόσωπα

Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατρός:

Όνοµα Μητρός:

Ηµ/νία γεννήσεως:

Υπηκοότητα /-ες :

Α∆Τ ή ∆ιαβατήριο:

Εκδ. Αρχή:

Α.Φ.Μ. & ∆.Ο.Υ. :

∆ιεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Ε-mail :

Ο/η κ ά τω θ ι υπ ο γ ε γ ρ α µ µ έ ν ο ς /υπ ο γ ε γ ρ α µ µ έ ν η …………………………………… (Όνοµα και επώνυµο του διαµεσολαβητή) ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

1. Υπόσχοµαι να σέβοµαι και να συµµορφώνοµαι µε κάθε υποχρεωτική διάταξη της κείµενης εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται µε την απασχόληση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων µου ως διαµεσολαβητή.

Επιπροσθέτως, συµφωνώ να δεσµεύοµαι από το Καταστατικό και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. όπως επίσης και από το Καταστατικό και τους κανονισµούς της FIFA στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων µου ως διαµεσολαβητή.

2. ∆ηλώνω ότι δεν κατέχω θέση αξιωµατούχου, όπως αυτή ορίζεται στο σηµείο 11 της ενότητας των Ορισµών του Καταστατικού της FIFA, ούτε και θα κατέχω τέτοια θέση στο άµεσο µέλλον.

3. ∆ηλώνω ότι έχω άµεµπτη υπόληψη και ειδικότερα επιβεβαιώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για την τέλεση κάποιου εγκλήµατος οικονοµικής φύσεως, εγκλήµατος κατά περιουσιακών δικαιωµάτων, ιδιοκτησίας, σχετικού µε υποµνήµατα ή εγκλήµατος σχετιζοµένου µε οποιοδήποτε τρόπο µε τη βία.

4. ∆ηλώνω ότι δεν έχω καµία συµβατική σχέση µε ενώσεις ποδοσφαιρικών σωµατείων και ποδοσφαιρικές επαγγελµατικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνοµοσπονδίες ή την FIFA, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συµφερόντων. www.football-academies.gr

Σε περίπτωση αµφιβολίας, υποχρεούµαι να γνωστοποιώ κάθε σχετική σύµβαση. Αναγνωρίζω επίσης ότι δεν επιτρέπεται να υπονοήσω, αµέσως ή εµµέσως, ότι υφίσταται τέτοια συµβατική σχέση µε ενώσεις ποδοσφαιρικών σωµατείων και ποδοσφαιρικές επαγγελµατικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνοµοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση µε τις δραστηριότητές µου ως διαµεσολαβητή.

5. ∆ηλώνω, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, ότι δεν θα δεχθώ καµία πληρωµή, που καταβάλλεται από ένα νοµικό πρόσωπο προς ένα άλλο σε σχέση µε µια µετεγγραφή, όπως αποζηµίωση µετεγγραφής, αποζηµίωση εκγύµνασης ή συνεισφορά αλληλεγγύης.

6. ∆ηλώνω, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του Άρθρου 7 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, ότι δεν θα δεχθώ καµία πληρωµή από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον αφορά ανήλικο ποδοσφαιριστή.

7. ∆ηλώνω ότι δεν συµµετέχω και θα συµµετάσχω, είτε άµεσα είτε έµµεσα, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα συνδεθώ µε στοιχηµατισµό, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόµοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές που συνδέονται µε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι απαγορεύεται να µετέχω µε οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισµούς, κ.λπ., που προωθούν, µεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές.

8. Συναινώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. λαµβάνει το σύνολο των στοιχείων οποιασδήποτε πληρωµής οποιασδήποτε φύσης που καταβλήθηκε προς εµένα από µια οµάδα ή έναν ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες µου ως διαµεσολαβητή.

9. Συναινώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, όπως η ΕΠΟ, οι ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες, οι ποδοσφαιρικές συνοµοσπονδίες και η FIFA, λαµβάνουν, εφόσον είναι απαραίτητο για τον σκοπό των ερευνών τους, αντίγραφα όλων των συµβάσεων, συµφωνιών και αρχείων σε σχέση µε τις δραστηριότητές µου ως διαµεσολαβητή. Οµοίως συναινώ όπως οι προαναφερθείσες λαµβάνουν επίσης αντίγραφο κάθε άλλου σχετικού εγγράφου από κάθε τρίτο ου συµβουλεύει, διευκολύνει ή συµµετέχει ενεργά στις διαπραγµατεύσεις για τις οποίες είµαι υπεύθυνος. www.football-academies.gr

10. Συναινώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Άρθρου 6 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. διατηρεί και επεξεργάζεται κάθε δεδοµένο που µε αφορά µε σκοπό την δηµοσίευσή του.

11. Συναινώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. δηµοσιεύει τις λεπτοµέρειες οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης µου επιβλήθηκε ή τυχόν θα µου επιβληθεί και ενηµερώνει την FIFA αναλόγως.

12. Είµαι πλήρως ενήµερος και συναινώ όπως η παρούσα δήλωση ευρίσκεται στη διάθεση των µελών των αρµόδιων οργάνων της Ε.Π.Ο..

13. Σχόλια και παρατηρήσεις που ενδέχεται να έχουν πιθανή συνάφεια: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………..

Η παρούσα δήλωση γίνεται µε καλή πίστη, η δε αλήθεια αυτής βασίζεται στις πληροφορίες και στο υλικό που έχω σήµερα στην διάθεσή µου και συµφωνώ ότι η Ε.Π.Ο. θα έχει το δικαίωµα να προβεί σε όποιους ελέγχους θεωρεί απαραίτητους, προκειµένου να επαληθεύσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα δήλωση.

Αναγνωρίζω επίσης ότι, έχοντας υποβάλλει την παρούσα δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής κάποιας από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, είµαι υποχρεωµένος να ειδοποιήσω άµεσα την Ε.Π.Ο..

………………………………………………………. ………………………………………………….

(Τόπος και ηµεροµηνία)                                               (Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

∆ήλωση ∆ιαµεσολαβητή για Νοµικά Πρόσωπα

Επωνυµία:

∆ιακριτικός τίτλος:

Έδρα:

Α.Φ.Μ. & ∆.Ο.Υ. :

Τηλέφωνο:

Fax:

Ε-mail :

Ιστοσελίδα:

Εφεξής καλούµενη «η Εταιρεία» Στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόµιµα να εκπροσωπεί την Εταιρεία: (Σηµείωση: Εάν πρόκειται για περισσότερα του ενός, τότε κάθε ένα από αυτά οφείλει να συµπληρώσει µία ξεχωριστή ∆ήλωση ∆ιαµεσολαβητή για Νοµικά Πρόσωπα):

Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατρός:

Όνοµα Μητρός:

Ηµ/νία γεννήσεως:

Υπηκοότητα /-ες :

Α∆Τ ή ∆ιαβατήριο:

Εκδ. Αρχή:

Α.Φ.Μ. & ∆.Ο.Υ. :

∆ιεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Ε-mail :

Ο/η κ ά τω θ ι υπ ο γ ε γ ρ α µ µ έ ν ο ς /υπ ο γ ε γ ρ α µ µ έ ν η ………………………………… (Όνοµα και επώνυµο) νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να εκπροσωπώ την ανωτέρω εταιρεία δυνάµει του µε στοιχεία : …………………………………………………… συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου που επισυνάπτεται στην παρούσα. ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

1. ∆ηλώνω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ και εγώ ο ίδιος θα σεβόµαστε και να θα συµµορφωνόµαστε µε κάθε υποχρεωτική διάταξη της κείµενης εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται µε την απασχόληση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του διαµεσολαβητή. Επιπροσθέτως, δηλώνω ότι αµφότεροι, συµφωνούµε να δεσµευόµαστε από το Καταστατικό και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. όπως επίσης και από το Καταστατικό και τους κανονισµούς της FIFA στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων µου ως διαµεσολαβητή.

2. ∆ηλώνω ότι δεν κατέχω θέση αξιωµατούχου, όπως αυτή ορίζεται στο σηµείο 11 της ενότητας των Ορισµών του Καταστατικού της FIFA, ούτε και θα κατέχω τέτοια θέση στο άµεσο µέλλον.

3. ∆ηλώνω ότι έχω άµεµπτη υπόληψη και ειδικότερα επιβεβαιώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για την τέλεση κάποιου οικονοµικού εγκλήµατος, εγκλήµατος κατά περιουσιακών δικαιωµάτων, ιδιοκτησίας, σχετικού µε υποµνήµατα ή εγκλήµατος σχετιζοµένου µε οποιοδήποτε τρόπο µε τη βία. www.football-academies.gr

4. ∆ηλώνω ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν έχουµε καµία συµβατική σχέση µε ενώσεις ποδοσφαιρικών σωµατείων και ποδοσφαιρικές επαγγελµατικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνοµοσπονδίες ή την FIFA, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συµφερόντων. Σε περίπτωση αµφιβολίας, υποχρεούµαστε να γνωστοποιούµε κάθε σχετική σύµβαση. Αναγνωρίζω επίσης ότι η εταιρεία δεν επιτρέπεται να υπονοήσει, αµέσως ή εµµέσως, ότι υφίσταται τέτοια συµβατική σχέση µε ενώσεις ποδοσφαιρικών σωµατείων και ποδοσφαιρικές επαγγελµατικές ενώσεις, ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες, ποδοσφαιρικές συνοµοσπονδίες ή την FIFA σε σχέση µε τις δραστηριότητές της ως διαµεσολαβητή.

5. ∆ηλώνω, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν θα δεχθούµε καµία πληρωµή, που καταβάλλεται από ένα νοµικό πρόσωπο προς ένα άλλο σε σχέση µε µια µετεγγραφή, όπως αποζηµίωση µετεγγραφής, αποζηµίωση εκγύµνασης ή συνεισφορά αλληλεγγύης.

6. ∆ηλώνω, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του Άρθρου 7 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν θα δεχθούµε καµία πληρωµή από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον αφορά ανήλικο ποδοσφαιριστή. [11]

7. ∆ηλώνω ότι ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε κι εγώ δεν συµµετέχουµε και δεν θα συµµετάσχουµε, είτε άµεσα είτε έµµεσα, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα συνδεθούµε µε στοιχηµατισµό, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόµοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές που συνδέονται µε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι στην εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά και σε εµένα απαγορεύεται να µετέχουµε µε οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισµούς, κ.λπ., που προωθούν, µεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοιες εκδηλώσεις ή συναλλαγές.

8. Για λογαριασµό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. λαµβάνει το σύνολο των στοιχείων οποιασδήποτε πληρωµής οποιασδήποτε φύσης που καταβλήθηκε προς την εταιρεία από µια οµάδα ή έναν ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες της ως διαµεσολαβητή.

9. Για λογαριασµό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, όπως η ΕΠΟ, οι ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες, οι ποδοσφαιρικές συνοµοσπονδίες και η FIFA, λαµβάνουν, εφόσον είναι απαραίτητο για τον σκοπό των ερευνών τους, αντίγραφα όλων των συµβάσεων, συµφωνιών και αρχείων σε σχέση µε τις δραστηριότητες της εταιρείας ως διαµεσολαβητή. Οµοίως συναινώ όπως οι προαναφερθείσες λαµβάνουν επίσης αντίγραφο κάθε άλλου σχετικού εγγράφου από κάθε τρίτο ου συµβουλεύει, διευκολύνει ή συµµετέχει ενεργά στις διαπραγµατεύσεις για τις οποίες η εταιρεία που εκπροσωπώ είναι υπεύθυνη.

10. Για λογαριασµό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Άρθρου 6 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. διατηρεί και επεξεργάζεται κάθε δεδοµένο που αφορά την εταιρεία µε σκοπό την δηµοσίευσή του.

11. Για λογαριασµό της εταιρείας που εκπροσωπώ, συναινώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Κανονισµού Συνεργασίας µε ∆ιαµεσολαβητές της FIFA, όπως η Ε.Π.Ο. δηµοσιεύει τις λεπτοµέρειες οποιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης που επιβλήθηκε ή τυχόν θα επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ και ενηµερώνει την FIFA αναλόγως.

12. Είµαι πλήρως ενήµερος και συναινώ όπως η παρούσα δήλωση ευρίσκεται στη διάθεση των µελών των αρµόδιων οργάνων της Ε.Π.Ο..

13. Σχόλια και παρατηρήσεις που ενδέχεται να έχουν πιθανή συνάφεια:

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Η παρούσα δήλωση γίνεται µε καλή πίστη, η δε αλήθεια αυτής βασίζεται στις πληροφορίες και στο υλικό που έχω σήµερα στην διάθεσή µου και συµφωνώ ότι η Ε.Π.Ο. θα έχει το δικαίωµα να προβεί σε όποιους ελέγχους θεωρεί απαραίτητους, προκειµένου να επαληθεύσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα δήλωση. Αναγνωρίζω επίσης ότι, έχοντας υποβάλλει την παρούσα δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής κάποιας από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, είµαι υποχρεωµένος να ειδοποιήσω άµεσα την Ε.Π.Ο.

……………………………………………………. ………………………………….

(Τόπος και ηµεροµηνία)                                               (Υπογραφή)

Ο παρών Κανονισµός, που αποτελείται από έντεκα (11) άρθρα και δύο (2) παραρτήµατα, εγκρίθηκε στις 22/5/2015 µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (E.E.) της ΕΠΟ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ                                     ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δείτε τον κανονισμό κάνοντας κλικ ΕΔΩ


Σχόλια