ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ

15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα οι συνοδοί ή οι προπονητές κάθε ομάδας καλούνται να καταθέσουν τις ομάδες που θα ξεκινήσουν τον αγώνα, τις αλλαγές.

Σε περίπτωση που ομάδα δεν εμφανιστεί στην ώρα τέλεσης του αγώνα δίνεται παράταση από τον διαιτητή 15 λεπτά. Αν μετά την παρέλευση του προαναφερθέντος χρόνου δεν εμφανιστεί ή δεν έχει ειδοποιήσει η ομάδα τότε χάνει τον αγώνα άνευ και η αντίπαλη ομάδα κερδίσει το παιχνίδι με 3-0.

Σε περίπτωση που αναβάλλεται κάποιο παιχνίδι λόγο κακοκαίριας τότε ορίζεται σε κάποια άλλη χρονική στιγμή.

Οι ποινές των αθλητών οι κίτρινες και κόκκινες ισχύουν μόνο για το εκάστοτε παιχνίδι.

Για κάθε αγώνα συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π. προσαρμοσμένο στις συνθήκες του ΤΟΥΡΝΟΥΑ (Κατηγορίες, Ηλικίες) σε έντυπο της διοργανώτριας του τουρνουά. Το Φ.Α. πρέπει να συντάσσεται και στην περίπτωση που ο αγώνας ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.

Η διοργανώτρια αρχή έχει δικαίωμα, αν υπάρχει υποψία για παράβαση στοιχείων, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αυστηρή εφαρμογή των νόμων.

Οι Ομάδες – Ακαδημίες πρέπει σε όλους τους αγώνες να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή :

α) Φύλλο Αγώνος Συμπληρωμένο (εις διπλούν)

β) Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών

Οι καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να είναι θεωρημένες από τον ιατρό της ομάδος. Για την νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του πρωτοτύπου της κατάστασης υγείας. Η κατατεθείσα κατάσταση υγείας στην διοργανώτρια αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών.

γ) Πιστοποιητικό Γέννησης – Ταυτοπροσωπίας με σφραγισμένη φωτογραφία κάθε διαγωνιζόμενου αθλητή σε περίπτωση που ζητηθεί από τον διαιτητή για την διατύπωση ένστασης πλαστοπροσωπίας, να προσκομισθεί από την ομάδα για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

Στην κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών και των σωματείων τους (Π.Α.Ε. ή ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ) που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί ν’ αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.

Η με οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.

Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα του τουρνουά χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων β΄& γ΄, νομίμως εκδοθέντων, ο δε διαιτητής υποχρεούται ν’  απαγορεύσει την συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

Σχόλια